JavaScript – 有人可以建议一些更好的方式来编写这个Javascript代码

我得到一个输入数组需要转换为输出数组(它是输出数组中的连续数组。)

var input = [1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40];
var output = [[1], [3, 4, 5], [8, 9], [15], [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26], [40]];

我能够通过以下方式实现这一点:

let t = 0;
let tArr = []
const a = [];
input.map(i => {
 if (i-t === 1) { 
  tArr.push(i);
 } else {
  a.push(tArr);
  tArr = [];
  tArr.push(i)
 }
 t = i;
});
a.push(tArr);
console.log("final", a)

有人可以建议更清洁的代码,或者是否可以优化。


您可以通过查看索引或前一个值来减少数组,并与实际值进行比较。

var input = [1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40],
  result = input.reduce((r, v, i, a) => {
    if (!i || a[i - 1] + 1 < v) {
      r.push([v]);
    } else {
      r[r.length - 1].push(v);
    }
    return r;
  }, []);

console.log(result);

Add a Comment